neem contact op
0499-460000
Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden Trendyzonwering.nl

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Trendyzonwering.nl akkoord gaat. Trendyzonwering.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

-

Trendyzonwering.nl :
De onderneming Genzo Zonwering B.V met de handelsnaam " Trendyzonwering.nl.",

-

De website :
De website van Trendyzonwering.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

-

Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Trendyzonwering.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

-

Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met Trendyzonwering.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Trendyzonwering.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1.

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden.

   

2.

Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Trendyzonwering.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

3.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief montage door Trendyzonwering.nl, tenzij anders aangegeven.
Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de offerte datum.

Artikel 4 Overeenkomst

1.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Trendyzonwering.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2.

Indien op verzoek van de klant door Trendyzonwering.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Trendyzonwering.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Trendyzonwering.nl akkoord gaat. Trendyzonwering.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

4.

Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

5.

Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

Artikel 5 Levering

1.

Trendyzonwering.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Trendyzonwering.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

2.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Trendyzonwering.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3.

Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Trendyzonwering.nl de wijze van verzending bepaalt. Trendyzonwering.nl brengt voor bestellingen een bedrag van maximaal € 120,-- verzend- en administratiekosten in rekening, mits het afleveradres in Nederland gevestigd is.

4.

Voor leveringen naar België en de Waddeneilanden berekenen wij andere transportkosten. Voor alle leveringen buiten Nederland en België zijn de gehele verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Trendyzonwering.nl geen enkele verantwoording.

6.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór Aflevering.

Artikel 6 Garantie

1.

Op de door Trendyzonwering.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.

2.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trendyzonwering.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3.

De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Trendyzonwering.nl.

4.

Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

5.

Bij een gebrek aan het product, dient de klant dit binnen een redelijke termijn van 7 dagen na ontvangst, te melden aan Trendyzonwering.nl.

Artikel 7 Reclames

1.

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

5.

Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie.
Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur.
Deze kosten bedragen:
- Voorrijkosten : € 55,-- per adres.
- Reparatiekosten: € 45,-- per uur op basis van nacalculatie exclusief de benodigde onderdelen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.

Indien het door Trendyzonwering.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2.

Nimmer is Trendyzonwering.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3.

Evenmin is Trendyzonwering.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

4.

Trendyzonwering.nl is nimmer aansprakelijk voor telefonisch opgegeven bestellingen. Telefonische bestellingen zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht

1.

Trendyzonwering.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Trendyzonwering.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Trendyzonwering.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Trendyzonwering.nl daaronder begrepen.

2.

Trendyzonwering.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Trendyzonwering.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

3.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10 Betaling

1.

Voor bestellingen met een bedrag hoger dan € 1.000,00 vraagt Trendyzonwering een aanbetaling van 25% van het factuurbedrag. Pas indien Trendyzonwering.nl de aanbetaling heeft ontvangen wordt de bestelling in fabricage genomen.

2.

Bij alle bestellingen dan geschiedt betaling direct bij bestelling via Ideal/ internetbankieren, dan wel onder rembours direct bij aflevering.

3.

In gevallen van betaling onder rembours brengt Trendyzonwering.nl rembourskosten in rekening à €30,-- bovenop het totaalbedrag.

Artikel 11 Geschillen

1.

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Trendyzonwering.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Trendyzonwering.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2.

Op elke overeenkomst tussen Trendyzonwering.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.Algemene voorwaarden Trendyzonwering.nl

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Trendyzonwering.nl akkoord gaat. Trendyzonwering.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

-

Trendyzonwering.nl :
De onderneming Genzo Zonwering B.V met de handelsnaam " Trendyzonwering.nl.",

-

De website :
De website van Trendyzonwering.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

-

Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Trendyzonwering.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

-

Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met Trendyzonwering.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2 Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Trendyzonwering.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1.

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden.

   

2.

Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Trendyzonwering.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

3.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief montage door Trendyzonwering.nl, tenzij anders aangegeven.
Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na de offerte datum.

Artikel 4 Overeenkomst

1.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Trendyzonwering.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2.

Indien op verzoek van de klant door Trendyzonwering.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Trendyzonwering.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Trendyzonwering.nl akkoord gaat. Trendyzonwering.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

4.

Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

5.

Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

Artikel 5 Levering

1.

Trendyzonwering.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Trendyzonwering.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

2.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Trendyzonwering.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3.

Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Trendyzonwering.nl de wijze van verzending bepaalt. Trendyzonwering.nl brengt voor bestellingen een bedrag van maximaal € 120,-- verzend- en administratiekosten in rekening, mits het afleveradres in Nederland gevestigd is.

4.

Voor leveringen naar België en de Waddeneilanden berekenen wij andere transportkosten. Voor alle leveringen buiten Nederland en België zijn de gehele verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Trendyzonwering.nl geen enkele verantwoording.

6.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór Aflevering.

Artikel 6 Garantie

1.

Op de door Trendyzonwering.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.

2.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trendyzonwering.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

3.

De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Trendyzonwering.nl.

4.

Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

5.

Bij een gebrek aan het product, dient de klant dit binnen een redelijke termijn van 7 dagen na ontvangst, te melden aan Trendyzonwering.nl.

Artikel 7 Reclames

1.

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

5.

Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie.
Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur.
Deze kosten bedragen:
- Voorrijkosten : € 55,-- per adres.
- Reparatiekosten: € 45,-- per uur op basis van nacalculatie exclusief de benodigde onderdelen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.

Indien het door Trendyzonwering.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2.

Nimmer is Trendyzonwering.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3.

Evenmin is Trendyzonwering.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

4.

Trendyzonwering.nl is nimmer aansprakelijk voor telefonisch opgegeven bestellingen. Telefonische bestellingen zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht

1.

Trendyzonwering.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Trendyzonwering.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Trendyzonwering.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Trendyzonwering.nl daaronder begrepen.

2.

Trendyzonwering.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Trendyzonwering.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

3.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10 Betaling

1.

Voor bestellingen met een bedrag hoger dan € 1.000,00 vraagt Trendyzonwering een aanbetaling van 25% van het factuurbedrag. Pas indien Trendyzonwering.nl de aanbetaling heeft ontvangen wordt de bestelling in fabricage genomen.

2.

Bij alle bestellingen dan geschiedt betaling direct bij bestelling via Ideal/ internetbankieren, dan wel onder rembours direct bij aflevering.

3.

In gevallen van betaling onder rembours brengt Trendyzonwering.nl rembourskosten in rekening à €30,-- bovenop het totaalbedrag.

Artikel 11 Geschillen

1.

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Trendyzonwering.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Trendyzonwering.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2.

Op elke overeenkomst tussen Trendyzonwering.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.